e-Tax Invoice / e-Receipt
ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
การจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
ความเป็นมา
           การจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ เกิดขึ้นจากการร้องขอจากผู้ประกอบการ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) และผู้ที่ออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีเป็นจำนวนมาก ประกอบกับหน่วยงานต่างๆ เช่น คณะ ทำงานระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในระดับผู้ประกอบการ (ทอป.) ของธนาคารแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะให้กรมสรรพากร ผลักดันให้มีการใช้ e-Receipt และ e-Tax Invoice ทดแทนการใช้กระดาษ และคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร และโทรคมนาคม วุฒิสภา ให้กรมสรรพากรดำเนินการออกแบบ จัดทำมาตรฐานเอกสารสำคัญทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีออนไลน์ เป็นต้น

           มาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดทำใบกำกับภาษีและสำเนาใบกำกับภาษีสำหรับการขาย สินค้า หรือการให้บริการทุกครั้ง และต้องจัดทำในทันทีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น พร้อมทั้งส่งมอบใบกำกับภาษีนั้นแก่ผู้ซื้อ สินค้าหรือผู้รับบริการ ส่วนสำเนาใบกำกับภาษีให้เก็บรักษาไว้ ตามมาตรา 87/3 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทำ ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการใช้ใบกำกับภาษีปลอม เนื่องจากในอดีตยังไม่มีเทคโนโลยีที่สามารถใช้ ยืนยันตัวบุคคลผู้ออกใบกำกับภาษี และพิสูจน์ความถูกต้องสมบูรณ์ของใบกำกับภาษีว่าไม่มีการแก้ไข แต่ปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีพื้นฐานกุญแจ สาธารณะ (Public Key Infrastructure : PKI) สามารถใช้ยืนยันระบุตัวบุคคล (Authentication) มีความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล (Integrity) ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิด (Non-Repudiation) และรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Confidentially) ซึ่งเป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 มาตรา 9 กำหนดว่า "ในกรณีที่บุคคลพึงลงลายมือชื่อในหนังสือให้ถือว่า ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีการลงลายมือชื่อแล้ว ถ้าใช้วิธีการที่สามารถระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อ และสามารถแสดงได้ว่าเจ้าของลายมือชื่อ รับรองข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นของตน และวิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้โดยเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การสร้างหรือ ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยคำนึงถึงพฤติการณ์แวดล้อมหรือข้อตกลงของคู่กรณี" ทั้งนี้ วิธีการที่เชื่อถือได้คือ การนำระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) มาใช้ในการพิสูจน์ตัวตนหรือยืนยันตัวบุคคลภายในโลกอิเล็กทรอนิกส์ที่ยอมรับกันในปัจจุบัน

           กรมสรรพากรได้ตั้งคณะทำงานการใช้ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย สำนักกฎหมาย สำนักมาตรฐาน กำกับและตรวจสอบภาษี สำนักมาตรฐานการจัดเก็บภาษี สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน และปรับปรุงกฎหมายระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และ ใบรับอิเล็กทรอนิกส์จะต้องนำใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ และต้องออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority : CA) ที่กรมสรรพากรเห็นชอบ ซึ่งจะต้องเป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องเทคโนโลยี ความปลอดภัย โดยใช้เทคโนโลยีพื้นฐานกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure : PKI ) เป็นหลัก ซึ่งใช้หลักการกุญแจคู่อันประกอบด้วยกุญแจส่วนตัว (Private Key) และกุญแจสาธารณะ (Public Key) เป็นพื้นฐานสำคัญ โดยผู้ให้บริการ ออกใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์จะทำการรับรองข้อมูลต่างๆ ของบุคคลนั้น และเทคโนโลยี PKI จะใช้ในการเข้ารหัสลับข้อมูล (Encryption) เพื่อเป็นการรักษาความลับ และใช้ในการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องและที่มา ของข้อมูลได้ว่าบุคคลใดเป็นผู้ส่งข้อมูลนั้น ซึ่งจะสนับสนุนการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการที่มีการออกใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินเป็นจำนวนมาก เพื่อลดต้นทุนในการพิมพ์เอกสาร และเป็นการ สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการส่งผลให้มีกำไรสุทธิมากขึ้น

         ดังนั้น กรมสรรพากรจึงได้ออกระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 1) (ฉบับที่ 2) เพื่อให้ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามระเบียบกรมสรรพากรฯ ดังกล่าวสามารถจัดทำใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ได้ประโยชน์ที่จะได้รับ
  1. มีความมั่นคงปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
    มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
  2. ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพิมพ์ใบกำกับภาษีและใบรับ(ใบเสร็จรับเงิน)
  3. ประหยัดสถานที่จัดเก็บเอกสาร

การจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

ตัวอย่างใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
คลิกเพื่อดาวน์โหลดตัวอย่างใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
หน้าแรก > เกี่ยวกับ


Copyright © 2012 The Revenue Department. All rights reserved.